top of page

Group

Public·40 members

Quy trình Chăm sóc Kỹ thuật và Phân Bón Cho Cây Mai Vàng

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

- Tên Khoa học: Ochna integerrima

- Họ Cây: Ochnaceae (Cây Mai Vàng)

- Cây Mai là cây cảnh hoa.

- Cây Mai không kén đất. Chúng có thể phát triển và phát triển tốt trong nhiều loại đất khác nhau bao gồm đất xơ, đất cát, đất sét đỏ, và đất ngâm.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page